Strona głównaKontakt
Kolejny mini-cykl w globalnej gospodarce na horyzoncie?

W artykułach z 4 marca Recesja – czy może najgorsze już za nami? Perspektywy dla światowej gospodarki i 11 marca Napływy środków do funduszy akcyjnych, a zachowanie amerykańskiego rynku akcji postawiliśmy tezę, że w rozsądnie przewidywalnej przyszłości nie należy spodziewać się recesji w globalnej gospodarce, ale jednocześnie nie spodziewamy się też dynamicznego ożywienia aktywności ekonomicznej. Dziś będzie trochę niesztampowo – zastanowimy się czy aby na pewno alternatywna teza powrotu na ścieżkę wzrostu w globalnej ekonomii, jest pozbawiona racji bytu.
Nasi czytelnicy po lekturze wspomnianego artykułu z 4 marca wiedzą, że „motorem napędowym” globalnej gospodarki są rynki wschodzące, ale nie należy także lekceważyć perspektyw dla amerykańskiej gospodarki, której wzrost gospodarczy ma duży wpływ na dynamikę PKB w pozostałej części świata.

Zaczynamy od sytuacji u Wuja Sama. Perspektywy gospodarcze za Oceanem, pomimo globalnego spowolnienia, wyglądają cały czas całkiem nieźle. Popularny wskaźnik wyprzedzający koniunktury jakim jest ISM dla przemysłu, spadł w lutym do poziomu najniższego od 2 lat, ale odczyt na poziomie 54,2 pkt jest tożsamy ze wzrostem gospodarczym na poziomie 2,8-3%. Z kolei odczyt nieprzemysłowego wskaźnika ISM (z ang. ISM non-manufacturing), pokazujący perspektywy dla sektora usługowego stanowiącego 80% amerykańskiej gospodarki, odnotował w lutym duży wzrost. Szczególnie zwraca uwagę silny odczyt sub-indeksu nowych zamówień (z ang. ISM non-manufacturing: new orders).

Patrząc na historyczny silny związek pomiędzy tym odczytem, a popytem wewnętrznym (US final domestic sales) pokazuje to, że amerykańska gospodarka i perspektywy dla niej mają się bardzo dobrze, nawet pomimo spowolnienia tempa wzrostu z +3,4% w Q3 2018 do +2,6% w Q4 2018 (obie wartości w ujęciu kwartał do kwartału).


**Wykres 1 – Zachowanie wskaźnika ISM non-manufacturing: new orders na tle dynamiki popytu wewnętrznego **

alt text


Źródło: JP Morgan Asset Managemet

Przechodząc płynnie do naszego „silnika” globalnego wzrostu PKB, a więc emerging markets – w przywołanym artykule z 4 marca napisaliśmy, że silny wzrost wartości indeksu akcji z rynków wschodzących MSCI Emering Markets, sugeruje, że rynki finansowe prognozują poprawę sytuacji ekonomicznej dla grupy krajów rozwijających się. Potwierdzeniem tego zdaje się też być kompozytowy odczyt PMI (a więc pokazujący perspektywy dla sektora przemysłowego i usługowego łącznie) dla rynków wschodzących ogółem (z ang. Composite PMI). Po widocznym spadku tego wskaźnika w 2018 roku (z ponad 53 punktów do blisko 51 punktów), obecnie jego wartość wynosi 51,6 pkt (odczyt za luty).

Sytuacja ekonomiczna dwóch obszarów gospodarczych odpowiadających za około 85% globalnej dynamiki PKB sprawia, że postawienie tezy o możliwym rozpoczęciu przez globalną gospodarkę w tym roku kolejnego pokryzysowego (okres 2007-2008) mini-cyklu i wejście w fazę ożywienia, nie jest pozbawione sensu.

Potwierdza to także poniższy wykres, na którym pokazany jest inny wskaźnik wyprzedzający koniunktury, publikowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (z ang. Organization for Economic Co-operation and Development – OECD).


Wykres 2 – Mini-cykle w globalnej gospodarce pokazane na przykładzie wskaźnika OECD Total Leading Indicator

alt text

  • Obszary zaznaczone szarymi paskami to okresy globalnej recesji*


Źródło: Merrill Lynch

Na wykresie możemy zaobserwować, że amplituda wahań mini-cykli w obecnym cyklu gospodarczym jest dużo niższa niż w latach 90-tych czy na początku obecnego stulecia. W rezultacie globalna gospodarka nie ulega przegrzaniu, a restrykcyjna polityka monetarna banków centralnych nie wpędza jej w recesję. Brak przegrzania wyjaśnia też w pewnym stopniu brak presji inflacyjnej, a w konsekwencji relatywnie gołębie zachowanie banków centralnych.

Dalecy w tym miejscu jesteśmy od stwierdzenia, że jest to nasz high conviction idea, ale nie wykluczamy, że scenariusz podobny do tego jaki obserwowaliśmy w latach 2012-2015 i 2015-2018 nie powtórzy się w okresie 2019-2022.


Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.