Strona głównaKontakt
ASI II

21.06.2021

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.               
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.          
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.    
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania jedynego akcjonariusza na pełnomocnika Spółki w trybie art. 138 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Zamknięcie obrad.          

Zgromadzenie odbyło się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania i zdolne było do podejmowania wiążących uchwał.

30.06.2022

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

2.  Sporządzenie Listy Obecności;

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 14 czerwca do 31 grudnia 2021 roku;

6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy od 14 czerwca do 31 grudnia 2021 roku;

7. Udzielenie Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 14 czerwca do 31 grudnia 2021 roku;

8. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji opinii biegłego rewidenta dot. zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

9. Zamknięcie obrad.
Zgromadzenie odbyło się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania i zdolne było do podejmowania wiążących uchwał.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.