Strona głównaKontakt

Multistrategia - Alternatywny Fundusz Inwestycyjny zarządzany przez RSI AIFM

Dostarczamy realnej stopy zwrotu.

Inwestuj z nami - rozwiąż test
O funduszu Multistrategia

Poznaj nasz fundusz

Stworzyliśmy Multistrategię w odpowiedzi na potrzeby Inwestorów, jakim jest generowanie pozytywnej stopy zwrotu w ujęciu realnym (a więc przewyższającym poziom inflacji), przy jedoczesnej ścisłej kontroli ryzyka inwestycyjnego i unikanie przecen wartości inwestycji w ujęciu rocznym

 • Multistrategia to alternatywny fundusz inwestycyjny
 • Fundusz ma globalny charakter i inwestuje w różne klasy aktywów.
 • Stosuje wiele strategii inwestycyjnych w tym samym czasie.
 • Cechuje się umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego

Pozytywna stopa zwrotu

Fundusz ma na celu dostarczanie pozytywnej stopy zwrotu niezależnie od zachowania rynków.

Ograniczenie ryzyka

Pozwala ograniczyć ryzyko charakterystyczne dla jednej klasy aktywów lub pojedynczej strategii.

ETF-y i futures

Realizacja polityki inwestycyjnej odbywa się z użyciem funduszy ETF i kontraktów terminowych futures.

LIBOR3M + 3 pkt %

Cel inwestycyjny to generowanie rocznej stopy zwrotu na poziomie LIBOR3M + 3 pkt %

Nasze narzędzia

Poznaj nasze narzędzia

 • Strategicznie stosujemy analizę fundamentalną

  analizujemy perspektywy wzrostu gospodarczego i zmiany kursów walut, perspektywy dla inflacji oraz stóp procentowych i w konsekwencji identyfikujemy klasy,aktywów, regiony geograficzne lub sektory mogące dostarczyć ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

 • Taktycznie kierujemy się wskazaniami sentymentu rynkowego

  obserwujemy krótkoterminowe wskaźniki nastroju inwestorów oraz wskaźniki analizy technicznej - na ich podstawie podejmujemy krótkoterminowe decyzje inwestycyjne.

 • Wiele klas aktywów w spektrum inwestycyjnym

  Multistrategia inwestuje w instrumenty finansowe będące reprezentantami różnych klas i subklas aktywów, regionów geograficznych czy sektorów.

  Fundusz może w instrumentach zajmować zarówno pozycje długie, równoznaczne z transakcją kupna, jak i krótkie, tożsame z transakcją sprzedaży.

Dla kogo jest Multistrategia?

Dla świadomych inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy poszukują wehikułów do lokowania nadwyżek finansowych poza polskim systemem finansowym w kilkuletnim horyzoncie inwestycyjnym (z możliwością wcześniejszego wycofania środków) i oczekują atrakcyjnych stóp zwrotu akceptując jednocześnie umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego oraz wahania wartości inwestycji w krótkim terminie

Wyróżniające cechy funduszu

Dlaczego warto inwestować z Multistrategią?

Rola akcjonariusza

Inwestor występuje w Funduszu w roli akcjonariusza ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i przywilejami.

Niskie opłaty

Fundusz cechuje się niskim poziomem opłaty za zarządzanie – nawet o ponad 50% mniejszy niż w przypadku klasycznego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

Zwolnienie z VAT

Opłata za zarządzanie i inne koszty związane z zarządzaniem Funduszem są zwolnione z podatku VAT.

Transparentność

Środki są inwestowane na rynkach światowych w bardzo płynne i transparentne instrumenty finansowe.

Płynność

Duża płynność instrumentów oraz konstrukcja funduszu powodują, że całość inwestycji można spieniężyć w jeden dzień bez wpływu na warto inwestycji.

Zabezpieczone do PLN

Ryzyko walutowe portfela funduszu jest zabezpieczone do polskiego złotego (PLN) – inwestorzy nie są narażeni na ryzyko niekorzystnej zmiany kursów walut takich jak dolar amerykański czy euro.

Nasze działania w liczbach

Wyniki i aktywa

Statystyki alternatywnego funduszu inwestycyjnego ASI Multistrategia RSI AIFM sp. z o.o. s.k.a. („Fundusz”) prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Statystyki zostały przygotowane w oparciu o nieaudytowane dane finansowe i nie są ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Statystyki Funduszu nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Stopa zwrotu uzyskana z inwestycji w przeszłości nie stanowi gwarancji jej uzyskania w przyszłości. Inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Fundusz stosuje dywersyfikację portfela polegającą na odpowiednim zróżnicowaniu instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Funduszu celem zmniejszenia ogólnego poziomu ryzyka.

Prezentowane wyniki są wynikami netto uwzględniającymi bieżące koszty funkcjonowania oraz obciążenia podatkowe Funduszu.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej rocksolidinvestments.pl

Niniejsze statystyki Funduszu zostały przygotowane przez RSI AIFM sp. z o.o., podmiot zarządzający Funduszem wpisany do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Najczęściej zadawane pytania

Warto wiedzieć

Dlaczego "alternatywny"?

Multistrategia jako alternatywny fundusz inwestycyjny cechuje się niższym poziomem regulacji i kontroli ze strony regulatora względem klasycznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI.

Jakie ryzyka prawne wiążą się z inwestowaniem w fundusz?

Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian podatkowych dla spółek prawa handlowego, którymi są alternatywne fundusze inwestycyjne w Polsce.

Jaki podmiot zarządza funduszem?

Fundusz jest zarządzany przez RSI AIFM sp. z o.o.

Jakie są parametry działania funduszu?

 • Podejście: multi-strategy
 • Stopa odniesienia: LIBOR 3M + 3 pkt % p.a
 • Zalecany horyzont inwestycyjny: 4 lata
 • Opłata za zarządzanie: 0,96 % rocznie
 • Opłata za wynik: 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia z zachowaniem zasady high water mark
 • Waluta bazowa: Polski złoty (PLN)

Poznaj naszego specjalistę

O pomysłodawcy

Radosław Piotrowski

Członek Zarządu Rock Solid Investments i Prezes Zarządu RSI AIFM. Posiada 16-letnie doświadczenie w finansach i na rynku kapitałowym. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 454, licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2669 oraz prestiżowy tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) przyznawany przez amerykański CFA Institute W trakcie zdobywania licencji Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) renomowanego CAIA Association z USA.

Chcesz pomnażać swoje pieniądze?

Zainwestuj z nami

Multistrategia to złożony produkt inwestycyjny, dlatego musimy zweryfikować Twoją wiedzę inwestycyjną. Gdy rozwiążesz test poprawnie - skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o warunkach nabycia jednostek Multistrategii
Rozwiąż test
Dla obecnych inwestorów

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.