Strona głównaKontakt
ASI I

17.05.2021

Informujemy, że w dniu 14 maja 2021 roku wspólnik założyciel, jedyny akcjonariusz ASI I RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. („Spółka”), za zgodą komplementariusza – RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonał wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

30.06.2022

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ASI I RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

2. Sporządzenie Listy Obecności;

3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21 maja do 31 grudnia 2021 roku;

6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy od 21 maja do 31 grudnia 2021 roku;

7. Udzielenie Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 21 maja do 31 grudnia 2021 roku;

8. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji opinii biegłego rewidenta dot. zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

9. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbyło się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania i zdolne było do podejmowania wiążących uchwał.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.