Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 6 października 2023

Podsumowanie 3 kwartału 2023

W trzecim kwartale tego roku Multistrategia, na przekór zachowaniu globalnych rynków akcji i obligacji, osiągnęła pozytywną stopę zwrotu w wysokości +0,8%.

W minionym kwartale, w przeciwieństwie do pierwszego półrocza, w którym, szczególnie na rynku akcji, można było osiągnąć bardzo dobre, nierzadko dwucyfrowe stopy zwrotu, inwestorzy na globalnych rynkach akcji i obligacji musieli zmierzyć się z ujemnymi stopami zwrotu. Multistrategia z założenia na dostarczać umiarkowanych pozytywnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury rynkowej. Z tego celu w tym roku, ale także od uruchomienia, wywiązuje się wzorowo. W każdym z zakończonych kwartałów tego roku jej wynik był dodatni. Z perspektywy całego okresu funkcjonowania funduszu, szczególnie na tle ujemnych stóp zwrotu z inwestycji na globalnym rynku akcji i obligacji, wynik na poziomie +6,4% także należy oceniać pozytywnie.

Na pozytywną stopę zwrotu w trzecim kwartale, ale także w całym okresie funkcjonowania funduszu, główny wpływ miały trafione alternatywne pomysły inwestycyjne, które z nawiązką zrekompensowały negatywne stopy zwrotu z inwestycji polegających na kupowaniu akcji i obligacji. Gdyby fundusz ograniczył się jedynie do kupowania akcji i obligacji jego stopa zwrotu w minionym kwartale byłaby ujemna.

W obecnym, ostatnim kwartale, pomimo jego słabego początku na globalnych rynkach akcji, a przede wszystkim obligacji, fundusz dąży do podtrzymania pozytywnej passy z tego roku chcąc dostarczyć pozytywnej stopy zwrotu w każdym tegorocznych kwartałów.

Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia za trzy miesiące.

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.