Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 17 kwietnia 2024

Podsumowanie 1 kwartału 2024 roku

Pierwszy  kwartał tego roku dostarczył pozytywnych stóp zwrotu dla inwestorów na globalnym rynku akcji (+8,2%). Z kolei globalny rynek obligacji przecenił się o 0,4%. W tym kontekście stopę zwrotu z funduszu Multistrategia należy uzna za rozczarowującą. Fundusz odnotował stratę w wysokości -2,3% w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Fundusz Multistrategia, zgodnie ze swoją filozofią inwestycyjną, utrzymywał kilkunastoprocentowe zaangażowanie na rynkach akcji i obligacji. Pozytywny sentyment na globalnym rynku akcji wpływał więc pozytywnie na jego stopę zwrotu. Głównymi determinantami negatywnej stopy zwrotu osiągniętej w pierwszym kwartale były alternatywne pomysły inwestycyjne, które „odjęły” od  kwartalnego wyniku około 2,9 pkt %.

Liczba pomysłów zamkniętych ze stratą po raz pierwszy w ujęciu kwartalnym przewyższała dwukrotnie liczbę pomysłów zamkniętych z zyskiem. Na negatywny wynik w tym obszarze wpłynął chybiony pomysł inwestycyjny, który fundusz miał już otwarty już w poprzedni kwartale. Była to krótka pozycja w kontrakcie terminowym na kakao. Wbrew oczekiwaniom,  których pisaliśmy na zakończenie roku, pomysł ten wygenerował w pierwszym kwartale stratę, która negatywnie wpłynęła na wynik fundusz odejmując od jego wyniku 4 pkt %.  

W myśl zasady „co cię nie zabije to cię wzmocni”, chcemy wykorzystać pozostałe trzy kwartały do wygenerowania stopy zwrotu, która pozwoli na realizację celu inwestycyjnego funduszu na ten rok w wysokości +8,4%.

Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia za trzy miesiące.

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.