Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 17 marca 2024

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 marca 2024 roku na godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2. Sporządzenie Listy Obecności;
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
  7. Udzielenie Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji opinii biegłego rewidenta dot. zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie Zmiany Statutu Spółki i tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  10. Zamknięcie obrad.

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.