Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 15 czerwca 2023

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku na godz. 15.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2. Sporządzenie Listy Obecności;
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
  7. Udzielenie Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji opinii biegłego rewidenta dot. zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.