Strona głównaKontakt
Czy to już koniec cyklu zacieśniania monetarnego przez amerykańską Rezerwę Federalną?

W ostatnim kwartale zeszłego roku, poza silnymi spadkami wartości indeksów na giełdzie amerykańskiej, można było zaobserwować inne ciekawe zjawisko. Inwestorzy w obliczu gwałtownego pogorszenia się sentymentu rynkowego zaczęli szybko rewidować w dół swoje oczekiwania odnośnie dalszego zacieśniania polityki monetarnej przez amerykańską Rezerwę Federalną, która realizuje cele Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku – z ang. FOMC – Federal Open Market Committee, organu decydującego o polityce monetarnej w USA. O ile jeszcze na początku czwartego kwartału minionego roku inwestorzy prognozowali na 2019 rok dwie podwyżki stóp procentowych o 0,25 pkt % każda, to z początkiem tego roku pojawiły się oczekiwania co do obniżek stóp procentowych przez FOMC (wykres poniżej).


Wykres – Oczekiwania rynkowe dotyczące podwyżek lub obniżek stóp procentowych w USA

alt text


Źródło: Citigroup

Czy w takim razie należałoby się spodziewać, że gospodarka amerykańska w tym roku zacznie gwałtownie spowalniać i konieczne będzie jej stymulowanie poprzez ekspansywne narzędzia polityki monetarnej za jakie uważa się obniżki stóp procentowych? Naszym zdaniem niekoniecznie, a zachowanie inwestorów tylko potwierdza tezę o tym, że w krótkim terminie to sentyment rynkowy kształtuje zachowania inwestorów, a nie fundamenty. Jeżeli wierzyć prognozom ekonomistów to gospodarka amerykańska będzie się rozwijała w tym roku w tempie 2,6%, względem oczekiwanego za 2018 rok tempa wzrostu PKB na poziomie 2,9%. Trudno więc nazwać tegoroczną spodziewaną dynamikę (+2,6%) gwałtownym spowolnieniem.

Jak zauważyli analitycy banku Citigroup zazwyczaj w momentach, w których inwestorzy wykluczali możliwość dalszych podwyżek stóp procentowych i spodziewali się łagodzenia polityki monetarnej w horyzoncie jednorocznym, dochodziło do dalszych podwyżek. Wyjątkiem był luty 2016 roku, kiedy to analogicznie do okresu obecnego mieliśmy do czynienia z gwałtownym spadkiem cen ropy naftowej i spowolnieniem tempa wzrostu w przemyśle, co zaczęło rodzić obawy czy amerykańska gospodarka „wytrzyma” dalsze podwyżki stóp procentowych.

Uważamy jednak, że analogicznie do tamtego okresu, w 2019 roku może dojść do dłuższej niż w obecnym cyklu zacieśniania (jedna podwyżka stóp na kwartał) przerwy między kolejnymi podwyżkami, a nie do zakończenia cyklu. Potwierdził to sam FOMC, którego projekcje wskazują na to, że w 2019 roku może dojść jedynie do dwóch podwyżek stóp procentowych (średnio wychodzi więc jedna podwyżka na pół roku). Reakcja rynkowa w ostatnim kwartale zeszłego roku, jak to zazwyczaj bywa w krótkim okresach szybkiego i gwałtownego pogorszenia sentymentu, była zatem przesadzona.


Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.