Strona głównaKontakt
Alternatywna Spółka Inwestycyjna jako wehikuł do inwestycji na globalnym rynku kapitałowym

Czym jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna?

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym prowadzonym w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. ASI – Alternatywna Spółka Inwestycyjna nie jest nową konstrukcją. Istnieje od 5 lat. Do tej pory była wykorzystywana głównie na rynku private equity czyli do inwestowania w spółki niepubliczne.

Przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w ich interesie, zgodnie z ustaloną polityką inwestycyjną.

W przypadku RSI AIFM konstrukcja jaką stosujemy to tzw. zewnętrznie zarządzane ASI, przy czym istnieją również wewnętrznie zarządzane ASI. W konstrukcji „zewnętrznie zarządzane ASI” podmiot zarządzający jako komplementariusz zarządza funduszem, a inwestor lub inwestorzy są akcjonariuszami ASI (bo forma prawna takiego ASI / funduszu to spółka komandytowo-akcyjna). RSI AIFM przyjęło tą formułę do inwestowania na rynku funduszy typu ETF.

ASI jest przystępną formą zbiorowego inwestowania. Przeznaczona jest głównie dla inwestorów profesjonalnych chociaż  pod pewnymi warunkami dopuszczalny jest udział inwestorów detalicznych.

Dla zewnętrznie zarządzanego ASI podmiotem zarządzającym, komplementariuszem jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna wpisana do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

ASI są nadzorowane przez KNF co zapewnia wysoki poziom wiarygodności, pomimo, że ten poziom nadzoru nie jest aż tak wysoki w przypadku funduszy inwestycyjnych typu FIO czy FIZ.

ASI jest nadzorowana przez KNF i świadczy usługi na podstawie przepisów:

 1. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
 2. Ustawy kodeks spółek handlowych.
 3. Dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Jakie rozwiązanie inwestycyjne oferuje ASI?

Środki inwestorów zgromadzone w ASI mogą być inwestowane zgodnie z zapisami polityki inwestycyjnej danego ASI, którego treść musi być zaakceptowana przez regulatora.

W przypadku naszego podejścia są to inwestycje na globalnym rynku kapitałowym w bardzo płynne i transparentne instrumenty finansowe.

Inwestujemy głównie w fundusze ETF sprawdzonych emitentów, a inwestycje uzupełniamy kontraktami terminowymi futures.

Inwestycje cechują się dużą płynnością, co w połączeniu z konstrukcją ASI powoduje, że całość inwestycji można spieniężyć w ciągu 1-2 dni.

Ryzyko walutowe portfela funduszu jest w pełni zabezpieczone do waluty bazowej (PLN, EUR lub USD).

Zainwestowane środki ulokowane są na rynkach finansowych poza Polską, przede wszystkim w USA i Europie Zachodniej.

Niezainwestowane środki ulokowane są w zależności od waluty funduszu:

PLN – JP Morgan AG we Frankfurcie

USD – JP Morgan Chase Bank w Nowym Jorku

EUR – JP Morgan AG we Frankfurcie

Zalety ASI

 • Niski poziom opłaty za zarządzanie – nawet o ponad 50% mniejszy niż w przypadku klasycznego funduszu zarządzanego przez TFI.
 • Możliwość zaoferowania rozwiązań „szytych na miarę” już od kwoty inwestycji w wysokości 1 mln PLN.

ASI niesie wiele korzyści podatkowych

 • Koszty zarządzania funduszem zwolnione są z podatku VAT.
 • Zapłata podatku PIT dla osób fizycznych odroczona jest do momentu wypłaty zysku z funduszu.
 • Osoby prawne zwolnione z konieczności odprowadzenia podatku CIT przy wypłacie zysku pod warunkiem okresu inwestycji nie mniejszego niż 2 lata.
 • Nie ma podatku u źródła od zysków kapitałowych z inwestycji na rynkach zagranicznych.
 • Dywidenda z inwestycji na rynku amerykańskim opodatkowana jest stawką 19%.
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem zapłaty podatku spadkowego (tzw. estate tax w wysokości nawet 40%) od inwestycji na rynku amerykańskim.

Wady ASI

 • Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian podatkowych dla spółek prawa handlowego, którymi są alternatywne fundusze inwestycyjne w Polsce.
 • Opodatkowanie ASI (podatek CIT) jest na poziomie do 9%.
 • Mniejszy niż w TFI poziom regulacji i kontroli ze względu na małą skalę działalności.

Jak otworzyć ASI?

Jeżeli tworzymy ASI od podstaw, wiąże się to z wizytą u notariusza i zawiązania tego podmiotu w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Jest to poprzedzone uzgodnieniem treści polityki, strategii i statutu spółki. Z perspektywy inwestora jest to jedyny wymóg na poziomie tworzenia i przystępowania do ASI. Należy także wpłacić środki, kiedy spółka zostanie zarejestrowana w KNF i KRS, wtedy zaczynamy zarządzać zgodnie z polityką inwestycyjną.

Jeżeli Klient chce przystąpić do istniejącego ASI i deklaruje bycie tzw. inwestorem profesjonalnym, musi przejść weryfikację czy faktycznie nim jest, na podstawie testu.

Następnie ma miejsce emisja akcji. Dotychczasowi inwestorzy muszą podjąć decyzję o emisji, i składana jest Klientowi oferta nabycia tych akcji. Klient przyjmuje ofertę, podpisuje umowę objęcia akcji, obejmuje akcje, wpłaca środki i zostaje zarejestrowany w rejestrze akcjonariuszy.

Jeżeli Klient jest inwestorem detalicznym, wtedy cały proces odbywa się w formie emisji publicznej.

Jak wygląda strategia inwestycyjna ASI?

Jest to inwestowanie aktywne, poprzez wehikuły pasywne czyli ETFy. Wszystko zależy od strategii. Może to być strategia konserwatywna, agresywna, umiarkowana czy strategia absolutnej stopy zwrotu.

W przypadku funduszu, który już istnieje i docelowo będzie dostępny dla szerszej grupy inwestorów, a więc ASI Multistrategia jest to strategia absolutnej stopy zwrotu. Nie jest to po zawirowaniach ostatnich lat na rodzimym rynku popularna strategia, ale my chcemy ją odczarować, zarządzając nią po prostu zgodnie z zasadami dla tego typu strategii.

Ile trzeba mieć środków aby zacząć współpracę w formule ASI?

Usługa ma dwie odnogi. Jedna to jest fundusz dla dużej grupy inwestorów. Poziom wejścia to 50 tys. Złotych. Opłata za zarządzania to 0,08 % w skali miesiąca czyli niespełna 1% w skali roku.

Trzeba doliczyć bieżące koszty i wychodzimy na łączny koszt na poziomie 1,1 – 1,2 % w skali roku opłaty za zarządzanie i wszystkich innych kosztów.

Jeżeli chodzi o rozwiązanie dedykowane dla 1-2-3 inwestorów, jeżeli mowa o aktywach rzędu minimum 1 miliona złotych, możemy oszacować, że jest to koszt rzędu 0,6 – 0,7% rocznie w skali roku. Przy agresywnej strategii jest to koszt 1,5% w skali roku. Są to koszty dla jednego miliona złotych. Jeżeli jest to 10 mln zł. to opłata będzie niższa, ponieważ czas pracy i nakład pracy jest bardzo podobny przy aktywach w wysokości 1 mln zł.

Osoby zainteresowane dołączeniem lub utworzeniem ASI, zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.